Akinu

Zásady zpracování osobních údajů

 

 

Nastal ten čas, kdy vstoupilo v platnost Nařízení Evropského parlamentu 2016/679 a pro nás i vás to znamená jen pár úprav, protože jsme chránili vaše osobní údaje již před tímto nařízením. Sepsali jsme pro vás = naše zákazníky nebo případné budoucí zákazníky pár informací k tomu jak to u nás Akiňáků nyní funguje ;-) 

 

1. Osobní údaje a účel jejich zpracování

 

Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované a identifikovatelné osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména s odkazem na určitý identifikátor (například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

   1.1. Účel zpracování při vyvoření objednávky

 

V případě vytvoření objednávky na našem e-shopu požadujeme od zákazníka nejnutnější informace, bez kterých by objednávky nemohla být dokončena.

a) jméno s celou adresou potřebujeme pro vytvoření faktury (u firemních zákazníků je zdepotřeba navíc IČO)

b) telefon je nutný pro doručovací firmu

c) e-mail využíváme pouze k odeslání souhrnu objednávky, informaci o vychystání objednávky a zaslání faktury

 

   1.2. Účel zpracování při registraci

 

Jedná se o ty stejné osobní údaje, které jsou nutné pro vytvoření objednávky. V tomto případě však od vás požadujeme povinný souhlas se Zpracováním osobních údajů, protože s údaji, které nám v rámci registrace poskytnete, nadále pracujeme. Jedná se zejména o použití při správě zákaznického konta. 

Osobní údaje mohou být rovněž použity pro marketingové účely. 

 

Každý uvedený souhlas je automaticky zaevidován. Je tedy možné na vaše přání údaje změnit nebo smazat a zrušit tím vaši registraci. Pokud chcete upravit registraci nebo ji zrušit, kontaktujte podporu e-shop@akinu.com.

 
   1.3. Účel zpracování při odběru novinek e-mailem (obchodní sdělení)

 

V tomto případě souhlasíte s tím, že váš e-mail budeme využívat pouze pro rozesílání obchodního sdělení. 

 

Každý uvedený souhlas je automaticky zaevidován. Je tedy možné na vaše přání údaje změnit nebo smazat a zrušit tím vaši registraci. Pokud chcete upravit registraci nebo ji zrušit, kontaktujte podporu e-shop@akinu.com nebo se můžete odhlásit prostřednictvím linku pro odhlášení v námi zaslaném Newslettru.

V případě, že se z odebírání newsletteru odhlásíte, nebudeme nadále vaše elektronické kontakty pro tyto účely využívat.

 
   1.4. Předání třetí osobě

 

Vaše osobní údaje budou předány třetím osobám či jinak zprostředkovány pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci plnění smlouvy, nebo pokud jste s tím předem vyslovili souhlas. V rámci vyřízení Vaší objednávky obdrží od nás námi vybrané subjekty, jako např. logistické firmy, dopravci, banky atd. potřebné údaje k vyřízení Vaší objednávky. Takto získané údaje smí naši poskytovatelé služeb použít pouze ke splnění úkolů souvisejících s vyřízením Vaší objednávky.

 

PPL CZ s.r.o.

Raben Logistics Czech a.s.

POS Merchant - ČSOB

Owlcure s.r.o.

Mailchimp

Smartsupp

 

2.) Zabezpečení osobních údajů

 

 - Vaše osobní údaje se k nám přenášejí v zakódované podobě. Používáme kódovací systém TLS. Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatní systémy pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě a zničení Vašich údajů, proti přístupu neoprávněných osob k vašim údajům, jejich pozměňování či rozšiřování.

 - Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatní systémy pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě a zničení vašich údajů, proti přístupu neoprávněných osob k vašim údajům, jejich pozměňování či rozšifrování.

 - Přístup do vašeho zákaznického konta je možný pouze po zadání vašeho osobního hesla. Chceme vás upozornit, abyste nesdělovali vaše přístupové údaje třetím osobám a po ukončení činnosti v zákaznickém kontu se vždy odhlásili. Akinu nepřebírá odpovědnost za zneužití použitýchhesel, ledaže by tuto situaci Akinu přímo způsobila.

 

3.) Doba uchování

 

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, tj. minimálně po dobu zajištění realizace Vaší objednávky, a dále po dobu, po kterou je dm povinna jakožto správce uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

 

4.) Práva subjektů údajů (zákazníků)

 

 - Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, můžete kdykoliv požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání svých osobních údajů.

 - V případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašich osobních údajů a zákonnými podmínkami ochrany osobních údajů, můžete požádat o vysvětlení, požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, zejména můžete požadovat blokaci osobních údajů, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Máte taktéž právo kdykoliv se obrátit se svou žádostí na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 - Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, budou Vaše osobní údaje vymazány; to se však netýká těch osobních údajů, které dm potřebuje ke splnění zákonných povinností (např. vyřízení již podané objednávky) či k ochraně svých oprávněných zájmů. K likvidaci osobních údajů dojde rovněž v případě, že osobní údaje nebudou zapotřebí pro účel sledovaný jejich uložením nebo jestliže bude uložení Vašich údajů nepřípustné z jiných zákonem stanovených důvodů.

 

5.) Kontaktujte nás

 

V případě jakýkoliv dotazů, komentářů, žádosti nebo přístup k informacím, které jsme o vás prostřednictvím těchto webových stránek získali, nebo pokud si přejete tyto informace opravit, zablokovat či vymazat využijte e-mail k.skantova@akinu.com

 

Akinu CZ s.r.o.

Mělnická 338, Dolní Beřkovice 277 01

 

 

 

Zajímají vás novinky v našem e-shopu?

Dostávejte je e-mailem nebo nás sledujte na Facebooku nebo Instagramu