Obchodní podmínky pro e-shop

obchodní společnosti

AKINU CZ, s.r.o.
se sídlem Zelená 495, Horoměřice 252 62
identifikační číslo: 25749536
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 66781
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.akinu.cz
Adresa provozovny: AKINU CZ, Mělnická 338, Dolní Beřkovice 277 01

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti AKINU CZ, s.r.o., se sídlem Zelená 495, Horoměřice 252 62, identifikační číslo: 25749536, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 66781 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.akinu.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

  2. Kupujícím může být:

   1. spotřebitel - spotřebitelem je každý člověk, který uzavírá smlouvu s prodávajícím mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání;

   2. podnikatel - fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu povolání, případně osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Uvede-li kupující ve své objednávce své identifikační číslo (IČO), pak bere na vědomí, že je ve smluvním vztahu s prodávajícím považován za podnikatele. Podnikatelům zároveň nabízíme možnost nákupu prostřednictvím webových stránek našeho velkoobchodu „b2b.akinu.cz“ za podmínek tam uvedených. Pro vyloučení pochybností uvádíme, že v případě registrace a nákupu
    na stránkách b2b.akinu.cz se na smluvní vztah nevztahují tyto VOP, ale VOP pro obchodní partnery - odběratele tam uvedené.

    V části, kdy VOP používají označení „kupující“ a výslovně neuvádějí „kupující spotřebitel“, či „kupující podnikatel“ se VOP vztahují na spotřebitele i podnikatele.

  3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Odlišné obchodní podmínky se vztahují též na smlouvy uzavřené s podnikateli prostřednictvím webových stránek „b2b.akinu.cz“. Na uvedených stránkách naleznou podnikatelé všeobecné obchodní podmínky upravující podnikatelské vztahy.

  4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Úplné znění obchodních podmínek obdrží kupující jako přílohu e-mailu, kterým bude prodávajícím potvrzena jeho objednávka. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

  5. Kupující vytvořením objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, a že s nimi výslovně souhlasí ve znění platném a účinném v okamžiku vytvoření objednávky.

  6. Tyto VOP obsahují veškerá sdělení, která je prodávající povinen sdělit kupujícímu spotřebiteli dle občanského zákoníku a souvisejících předpisů v dostatečném časovém předstihu před uzavřením smlouvy.


 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

  1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

   Kupující spotřebitel může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

   Kupující podnikatel musí objednávat zboží ze svého uživatelského rozhraní.

  2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

  3. Podnikatel se registruje na portálu: https://www.akinu.cz/registrace jako firma. Po registraci pošleme e-mail s potvrzením kompletní registrace. Podnikatel má možnost provést registraci též na webových stránkách „b2b.akinu.cz/registrace“ za podmínek tam uvedených.

  4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem, tj. e-mailovou adresou kupujícího a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

  5. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

  6. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

  7. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


 3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

  1. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá objednané zboží, které je předmětem koupě a umožní mu nabýt vlastnické právo k věci a kupující se zavazuje, že zboží převezme a prodávajícímu zaplatí kupní cenu.

  2. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se kupující stane vlastníkem až úplným zaplacením kupní ceny.

  3. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Předmětem kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím je pouze dodávka zboží uvedeného v potvrzení objednávky doručeném na elektronickou adresu kupujícího.

  4. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

  5. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České a Slovenské republiky.

  6. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.

   Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

   1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

   2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

   3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

  7. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“ v rekapitulaci objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

  8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

  9. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Přílohou potvrzení objednávky odeslané na e-mailovou adresu kupujícího je soubor obsahující úplné znění těchto obchodních podmínek.

  10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.


 4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

   - v hotovosti nebo platební kartou na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
   - bezhotovostně převodem na účet prodávajícího, uvedeného v rekapitulaci objednávky, (dále jen „účet prodávajícího“);
   - bezhotovostně platební kartou;

  2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

  3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

  4. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná nejpozději do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.

  5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

  6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.8), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

  7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, resp. je možné je kombinovat pouze v případě konkrétní marketingové nabídky, která by kombinaci slev výslovně umožňovala.

  8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu po vychystání objednávky a zašle jej elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.


 5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

  1. Kupující podnikatel - fyzická osoba může odstoupit od smlouvy pouze za podmínek stanovených zákonem v § 2001 a násl. občanského zákoníku.

  2. Kupující spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího spotřebitele nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

  3. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího AKINU CZ, Mělnická 338 Dolní Beřkovice 277 01. Prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu přijetí odstoupení textovou zprávou odeslanou na elektronickou adresu kupujícího spotřebitele.

  4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující spotřebitel od kupní smlouvy, nese kupující spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

  5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího spotřebitele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím spotřebitelem. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím spotřebitelem již při vrácení zboží kupujícím spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím kupující spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu spotřebiteli další náklady. Odstoupí-li kupující spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu spotřebiteli dříve, než mu kupující spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

  6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího spotřebitele na vrácení kupní ceny.

  7. V případech, kdy má kupující spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím spotřebitelem. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu spotřebiteli kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím spotřebitelem.

  8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující spotřebitel je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

  9. Kupujícímu podnikateli může být ze strany prodávajícího umožněno od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů odstoupit.


 6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

  1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

  2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

  3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

  4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

  5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.


 7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy. Uplatnění práv z vadného plnění kupujícím u prodávajícího se označuje jako „reklamace“.

  2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá kupujícímu, že v době převzetí zboží kupujícím spotřebitelem

   - má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující    očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
   - se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
   - zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
   - je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
   -zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

   Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

  3. Ustanovení dle bodu 2. se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, dále na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží pak na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím spotřebitelem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

  4. Za vadu je možné považovat i plnění jiné věci, než byla objednána kupujícím spotřebitelem, jakož i vady v dokladech nutných pro užívání zboží.

  5. Kupující spotřebitel může uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí.

  6. V případě, že je vadné plnění považováno za podstatné porušení kupní smlouvy, může kupující dle § 2106 občanského zákoníku uplatnit právo na

   odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží
   odstranění vady opravou věci
   přiměřenou slevu z kupní ceny
   odstoupení od smlouvy

   Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, a to při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádá-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě nebo oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu, nebo může od smlouvy odstoupit.

   Nezvolí-li kupující právo včas, má práva podle § 2107 občanského zákoníku jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

   Kupující spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že:

   - prodávající nemůže dodat novou věc bez vad
   - prodávající nemůže vyměnit její součást nebo věc opravit
   - prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době
   - zjednání nápravy působilo spotřebiteli značné obtíže

   V případě nepodstatného porušení smlouvy má kupující

   - právo na odstranění vady nebo
   - na přiměřenou slevu z kupní ceny.

   Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

   Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovatslevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit
   Provedenou volbu nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího.

   Kupující má právo

   na dodání nové věci
   na výměnu součásti věci

   v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě (třetí reklamace stejné vady) nebo větší počet vad (alespoň tři vady současně).
   Kupující spotřebitel má v takovém případě právo od smlouvy odstoupit.

   Neoznámí-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl řádně při včasné prohlídce a dodatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

  7. Kupující může provést reklamaci na této adrese:

   AKINU CZ, Mělnická 338 Dolní Beřkovice 277 01

   info@akinu.com

   nebo telefonicky +420 737 246 763

  8. Za okamžik uplatnění reklamace je považován okamžik, kdy prodávající obdrží od kupujícího reklamované zboží.

  9. Prodávající má povinnost vydat kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy bylo právo kupujícího spotřebitele uplatněno, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje.

  10. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění, proč byla reklamace zamítnuta.

  11. Kupující je povinen doložit prodávajícímu zakoupení zboží fakturou či dodacím listem.

  12. Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude kupující po jejím vyřízení vyzván prodávajícím k odběru zboží, případně mu může být po dohodě zasláno.

  13. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 30 dnů. Do této doby se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

  14. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

  15. Prodávající tímto informuje kupujícího spotřebitele, že má právo podat návrh na zahájení mimosoudního řízení ve věci spotřebitelského sporu vzniklého z uzavřené kupní smlouvy, a to nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu u prodávajícího poprvé. Věcně příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem je Česká obchodní inspekce. Spor lze též řešit on-line. Informace pro mimosoudní řešení sporu jsou dostupné na adrese: www.coi.cz nebo adr.coi.cz.

  16. Pro kupujícího podnikatele může být lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění upravena odlišně, je-li to u daného typu zboží výslovně uvedeno.

  17. Ve vztahu s kupujícími podnikateli se použije článek 7 na postup při uplatňování vad a postup při reklamaci, pokud není v článku výslovně označeno, že se ujednání týká kupujícího spotřebitele.


 8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

  1. Kupující spotřebitel nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

  2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu spotřebiteli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

  3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@akinu.com. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího spotřebitele zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího spotřebitele.

  4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Pravidla pro postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR) jsou dostupná na uvedené internetové adrese. Spotřebitel může požádat o zahájení řízení o mimosoudním řešení sporu (ADR) formou návrhu, k němuž lze použít formulář dostupný na http://adr.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem z kupní smlouvy.

  5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

  6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

  7. Kupující spotřebitel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.


 9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

  2. Podmínky zpracování osobních údajů jsou uvedeny zde https://www.akinu.cz/o-nakupu/zpracovani-osobnich-udaju/.


 10. DORUČOVÁNÍ

  1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

  1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

   1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

   2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

   3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Evidence se týká online plateb na on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.akinu.cz.

   4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování AKINU CZ, Mělnická 338, Dolní Beřkovice 277 01, adresa elektronické pošty info@akinu.com, telefon +420 737 246 763.

   

  V Dolních Beřkovicích dne 1.5.2023