Akinu

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY
pro spotřebitele a podnikatele
 
obchodní společnosti
AKINU CZ, s.r.o.
se sídlem Zelená 495, Horoměřice 252 62
identifikační číslo: 25749536
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 66781
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.akinu.cz
Adresa provozovny: AKINU CZ, Mělnická 338, Dolní Beřkovice 277 01.

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 
1.1.       Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti AKINU CZ, s.r.o., se sídlem Zelená 495, Horoměřice 252 62, identifikační číslo: 25749536, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 66781 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.akinu.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Kupujícím může být:
 
 1. a) spotřebitel– spotřebitelem je každý člověk, který uzavírá smlouvu s prodávajícím mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání;
 2. b) podnikatel– fyzickánebo právnická osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu povolání, případně osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
 
1.2.       Obchodní podmínky se vztahují na spotřebitele i na podnikatele. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 
1.3.       Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Úplné znění obchodních podmínek obdrží kupující jako přílohu e-mailu, kterým bude prodávajícím potvrzena jeho objednávka. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 
1.4.       Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 
 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET
 
2.1.       Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující spotřebitel může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. Kupující podnikatel musí objednávat zboží ze svého uživatelského rozhraní.
 
2.2.       Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 
2.3.       Podnikatel se registruje na portálu: https://www.akinu.cz/registrace jako firma. Po registraci provedeme nastavení cen a pošleme e-mail s potvrzením kompletní registrace.
 
2.4.       Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem, tj. e-mailovou adresou kupujícího a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 
2.5.       Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 
2.6.       Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 
2.7.       Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 
 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
 
3.1.       Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá objednané zboží, které je předmětem koupě a umožní mu nabýt vlastnické právo k věci a kupující se zavazuje, že zboží převezme a prodávajícímu zaplatí kupní cenu. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se kupující stane vlastníkem až úplným zaplacením kupní ceny. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Předmětem kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím je pouze dodávka zboží uvedeného v potvrzení objednávky doručeném na elektronickou adresu kupujícího.
 
3.2.       Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 
3.3.       Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 
3.4.       Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
 
3.4.1.    objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
3.4.2.    způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
3.4.3.    informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
 
3.5.       Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“ v rekapitulaci objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 
3.6.       Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 
3.7.       Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Přílohou potvrzení objednávky odeslané na e-mailovou adresu kupujícího je soubor obsahující úplné znění těchto obchodních podmínek.
 
3.8.       Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 
 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
 
4.1.       Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 
- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 - bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 246198037/0300, vedený u společnosti ČSOB (dále jen „účet prodávajícího“);
- bezhotovostně platební kartou;
 
4.2.       Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 
4.3.       Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
 
4.4.       V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná nejpozději do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 
4.5.       V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 
4.6.       Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 
4.7.       Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 
4.8.       Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po vychystání objednávky a zašle jej elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 
 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
 
5.1.       Kupující podnikatel – právnická osoba nemá právo odstoupit od smlouvy. Kupující podnikatel – fyzická osoba může odstoupit od smlouvy pouze za podmínek stanovených zákonem v § 2001 a násl. občanského zákoníku
 
5.2.       Kupující spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 
5.3.       Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího AKINU CZ, Mělnická 338 Dolní Beřkovice 277 01. Prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu přijetí odstoupení textovou zprávou odeslanou na elektronickou adresu kupujícího.
 
5.4.       V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 
5.5.       V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 
5.6.       Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 
5.7.       V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 
5.8.       Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 
 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
 
6.1.       V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 
6.2.       Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 
6.3.       V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 
6.4.       Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 
6.5.       Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
 
 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
 
7.1.       Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy. Uplatnění práv z vadného plnění kupujícím u prodávajícího se označuje jako „reklamace“.
 
7.2.       Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá kupujícímu, že v době převzetí zboží kupujícím
 
- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 
- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 
- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 
- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 
- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 
7.3.       Ustanovení dle bodu 2. se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, dále na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží pak na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 
7.4.   Za vadu je možné považovat i plnění jiné věci, než byla objednána kupujícím, jakož i vady v dokladech nutných pro užívání zboží.
 
7.5.   Kupující může uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí.
 
7.6.   V případě, že je vadné plnění považováno za podstatné porušení kupní smlouvy, může kupující dle § 2106 občanského zákoníku uplatnit právo na:
 
- odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží
 
- odstranění vady opravou věci
 
- přiměřenou slevu z kupní ceny
 
- odstoupení od smlouvy
 
Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, a to při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Nezvolí-li kupující právo včas, má práva podle § 2107 občanského zákoníku tj.:
 
- právo na odstranění vady nebo
 
- na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 
7.7.   Kupující může provést reklamaci na této adrese:
 
AKINU CZ, Mělnická 338 Dolní Beřkovice 277 01
nebo telefonicky +420 607 064 670
 
7.8.   Za okamžik uplatnění reklamace je považován okamžik, kdy prodávající obdrží od kupujícího reklamované zboží.
 
7.9.   Prodávající má povinnost vydat kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy bylo právo kupujícího uplatněno, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje.
 
7.10.   Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění, proč byla reklamace zamítnuta.
 
7.11.   Kupující je povinen doložit prodávajícímu zakoupení zboží fakturou či dodacím listem.
 
7.12.   Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude kupující po jejím vyřízení vyzván prodávajícím k odběru zboží, případně mu může být po dohodě zasláno.
 
7.13.   Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 dnů. Do této doby se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.
 
7.14.   Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.
 
7.15.   Prodávající tímto informuje kupujícího, že má právo podat návrh na zahájení mimosoudního řízení ve věci spotřebitelského sporu vzniklého z uzavřené kupní smlouvy, a to nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu u prodávajícího poprvé. Věcně příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím je Česká obchodní inspekce. Spor lze též řešit on-line. Informace pro mimosoudní řešení sporu jsou dostupné na adrese: www.coi.cz nebo adr.coi.cz.
 
 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
 
8.1.       Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 
8.2.       Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 
8.3.       Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy e-shop@akinu.com. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 
8.4.       K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Pravidla pro postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů  (ADR) jsou dostupná na uvedené internetové adrese. Spotřebitel může požádat o zahájení řízení o mimosoudním řešení sporu (ADR) formou návrhu, k němuž lze použít formulář dostupný na http://adr.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 
8.5.       Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 
8.6.       Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 
8.7.       Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 
 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 
9.1.       Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 
9.2.       Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 
9.3.       Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 
9.4.       Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 
9.5.       Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 
9.6.       Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 
9.7.       Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 
9.8.       V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 
9.8.1.    požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
9.8.2.    požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 
9.9.       Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 
 1. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
 
10.1.   Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 
10.2.   Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 
 1. DORUČOVÁNÍ
 
11.1.   Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.
 
 1. ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB
 
12.1. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 
 1. Podmínky pro ZASLÁNÍ VZORKŮ Akinu VITALITY KRMIVA ZDARMA
 
13.1. Každému zájemci - domácnosti (na žádost z každé e-mailové nebo doručovací adresy) posíláme vzorek pouze jednou.
 
13.2. Vzorky zasíláme pouze zájemcům na adresy v České republice.
 
13.3. Vzorky zasíláme pouze v případě úplného a správného vyplnění doručovací adresy včetně telefonního čísla a emailu.
 
13.4. Vzorky zasíláme 1 týdně. Buďte tedy s termínem dodání shovívaví.
 
13.5. Vzorky posíláme zdarma. Účtujeme si pouze za dopravné 59 Kč.
 
13.6. Částku 59 Kč je možné zaplatit bankovním převodem na účet 246198037/0300 nebo online kartou. Platba na dobírku není možná.
 
13.7. Při podezření na porušení podmínek akce si vyhrazujeme vzorek neposílat, vrátit peníze za dopravné a ukončit veškerou komunikaci s žadatelem (porušením podmínek se rozumí například snaha obejít limit 1 žádosti o vzorku na zájemce/domácnost registrací více rodinných příslušníků do akce atd.)
 
 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 
14.1.   Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 
14.2.   Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 
14.3.   Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Evidence se týká online plateb na on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.akinu.cz.
 
14.4.   Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování AKINU CZ, Mělnická 338, Dolní Beřkovice 277 01, adresa elektronické pošty e-shop@akinu.com, telefon +420 737 246 763.
 
 
V Dolních Beřkovicích dne 1.4.2021
 
           
 

Zajímají vás novinky v našem e-shopu?

Dostávejte je e-mailem nebo nás sledujte na Facebooku nebo Instagramu